استخدام شرکت انگیزه همکاری با ما

دعوت به همکاری

شرکت انگیزه نگار خاوران به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی از واجدین شرایط دعوت به مصاحبه می نماید.

استخدام

1 مشخصات فردی
2 سطح تحصیلات
3 سوابق شغلی
4 مهارت ها